ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ TΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο επισκέπτης του «Ιστοσελίδας» εγγεγραμμένος χρήστης ή μη και ο οποίος χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείται «Χρήστης» αποδέχεται, ότι,είτε κάνοντας χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» είτε προβαίνοντας σε αγορές προϊόντων μέσω αυτής, συναινεί ανεπιφύλακτα με το σύνολο των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας». Ο «Χρήστης» συμφωνεί ότι με μόνη την περιήγηση του στην «Ιστοσελίδα» ανέγνωσε και έλαβε γνώση του συνόλου των όρων χρήσης και τους αποδέχεται. Περαιτέρω ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρία» έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να καταργήσει και να αναθεωρήσει τμήμα ή / και το σύνολο των όρων χρήσης και επομένως είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση κάθε φορά πριν την περιήγησή του στον «Ιστοχώρο» του περιεχόμενου των παρόντων όρων χρήσης και των ενδεχομένων τροποποιήσεών τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» διαφωνεί με το περιεχόμενο του συνόλου ή / και τμήματος των όρων χρήσης, καλείται να μην συνεχίζει την πλοήγησή του στο «Διαδικτυακό χώρο» άλλως η συνέχιση της περιήγησής του συνεπάγεται και αποδοχή τόσο των όρων χρήσης όσο και των ενδεχόμενων τροποποιήσεών τους.

Μέσω της περιήγησης του στην «Ιστοσελίδα» ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα περιεχόμενα των επιμέρους κατηγοριών και σελίδων της καθώς και να προβεί, εάν το επιθυμεί, σε αγορά προϊόντων που πωλεί η «Εταιρία».

Για τη χρήση των επιμέρους κατηγοριών ή / και σελίδων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα» ο «Χρήστης» ενδέχεται να απαιτηθεί να δηλώσει ορισμένα στοιχεία στα κατάλληλα κάθε φορά πεδία, όπως για παράδειγμα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην περίπτωση εγγραφής ενός «Χρήστη» στην «Ιστοσελίδα» ή κατά τη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης μιας διαδικτυακής αγοράς κ.λ.π.

Η «Εταιρία» δηλώνει ότι η χρήση του «διαδικτυακού χώρου» επιτρέπεται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη.

Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι όλη η προαναφερόμενη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στην «Ιστοσελίδα» είναι προαιρετική για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών μέσω της «Ιστοσελίδας» και ότι ο «Χρήστης» δύναται να πραγματοποιήσει τις ως άνω αγορές χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό στην «Ιστοσελίδα» εάν δεν το επιθυμεί. Σε κάθε περίπτωση όμως ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τη διαδικασία στην «Ιστοσελίδα» για τη πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών.

Εάν ο «Χρήστης» έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται κάποια διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση της «Ιστοσελίδας», μπορεί να επικοινωνεί με την «Εταιρία» τηλεφωνικά στο 26410 47593  και στο  και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση joy.agrinio@gmail.com

Η «Εταιρία» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το σύνολό ή / και τμήμα της «Ιστοσελίδας». Ειδικότερα είναι δυνατόν κατά την απόλυτη πάντα κρίση της και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να μεταβάλλει, να ανανεώνει αλλά και να καταργεί π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέρος ή / και το σύνολο του περιεχομένου, τον τρόπο λειτουργίας, τη δυνατότητα και τον τρόπο περιήγησης σε συγκεκριμένες σελίδες ή / και τις κατηγορίες καθώς και τον τρόπο εμφάνισής τους, τα λογισμικά, τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και την εν γένει δομή του «Διαδικτυακού χώρου».

Ειδικά αναφορικά με τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» η «Εταιρία», διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση, κατάργηση ή / και αναθεώρηση του συνόλου ή/ και τμήματος αυτών σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία και για το λόγο αυτό ο «Χρήστης» υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά γνώση των όρων χρήσης πριν την περιήγησή του σε επιμέρους σελίδες ή / και κατηγορίες της «Ιστοσελίδας».

Γενικές προϋποθέσεις

Η «Εταιρία» δηλώνει ότι μέσω της «Ιστοσελίδας» έχει τη δυνατότητα να πωλεί προϊόντα περί την παιδική ένδυση στο «Χρήστη», σύμφωνα πάντα με το σύνολο των όρων χρήσης τόσο της «Ιστοσελίδας» όσο και των όρων πώλησης αλλά και με βάση τους κανόνες που θεσπίζονται από την κείμενη νομοθεσία για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει, πριν προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων μέσω της «Ιστοσελίδας», τόσο τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» όσο και τους όρους πώλησης των προϊόντων και αναγνωρίζει το δικαίωμα της «Εταιρίας» να προβεί σε οποιαδήποτε στάδιο της εξ αποστάσεως αγοράς σε μη ολοκλήρωσή της ένα διαπιστώσει μη τήρηση των όρων από το «Χρήστη» καθώς και να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή / και αποθετικής ζημίας της εκ της ανωτέρω συμπεριφοράς του «Χρήστη».

Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι για να προβεί σε χρήση της «Ιστοσελίδας» και ακολούθως σε κάθε είδους συναλλαγή έχει συμπληρώσει τα 18 του έτη άλλως υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε σχετική με τα ανωτέρω ενέργεια.

Search for: